Video

Nhạc MP3

Sáng tác:

LỜI:

Em rất thích học âm vần

Bảng chữ cái có 29 âm

Em rất thích tập hát những âm vần

Vì khi hát lên em sẽ nhanh nhớ vần

Này là vần a. A Ă Â

Tiếp theo là vần B vần C

D,Đ,E,G,H,I

K,L,M rồi đến vần N

D,Đ,E,Ê, G,H,I

K,L,M rồi đến vần N

O,Ô,Ơ,P,Q,R,S

O,Ô,Ơ,P,Q,R,S

T,U,Ư thật dễ nhớ biết bao

Cuối cùng là vần V,X,Y

T,U,Ư thật dễ nhớ biết bao

Cuối cùng là vần V,X,Y

Em nhớ chữ A là n a na, quả na

Âm ă là âm trong chữ mắt, con mắt

Còn âm â là âm trong chữ cân, cái cân

Âm b là b ảng bảng, cái bảng

Em nhớ chữ c là cờ a ca sắc cá, con cá

Chữ d nằm trong chữ dê, con dê

Chữ đ là đờ o đo hỏi đỏ, màu đỏ

Chữ e là nằm trong chữ xe, cái xe

Em rất thích học âm vần

Bảng chữ cái có 29 âm

Em rất thích tập hát những âm vần

Vì khi hát lên em sẽ nhanh nhớ vần

Này là vần a. A Ă Â

Tiếp theo là vần B vần C

D,Đ,E,G,H,I

K,L,M rồi đến vần N

D,Đ,E,Ê, G,H,I

K,L,M rồi đến vần N

O,Ô,Ơ,P,Q,R,S

O,Ô,Ơ,P,Q,R,S

T,U,Ư thật dễ nhớ biết bao

Cuối cùng là vần V,X,Y

T,U,Ư thật dễ nhớ biết bao

Cuối cùng là vần V,X,Y

Em rất thích học âm vần

Em rất thích học âm vần

Category:

E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*