Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác:

Lời:

Con Cua
Có 8 cái chân
Có 2 cái càng
Cua bò bò ngang
Cua bò bò ngang

Con Cua
Có 8 cái chân
Có 2 cái càng
Cua bò về hang
Cua bò về hang

Con Cua
Thay vỏ nằm đau
Con Cua
Ôm mối tình đầu
Con Cua
Khóc bạn mình ên
Khóc bạn mình ên

Con Cua
Có 8 cái chân
Có 2 cái càng
Cua bò bò ngang
Cua bò bò ngang.
Con Cua
Có 8 cái chân
Có 2 cái càng
Cua bò về hang
Cua bò về hang

Con Cua
Thay vỏ nằm đau
Con Cua
Ôm mối tình đầu
Con Cua
Khóc bạn mình ên
Khóc bạn mình ên
Con Cua
Khóc bạn mình ên
Khóc bạn mình ên
Con Cua
Khóc bạn mình ên
Khóc bạn mình ên

Category:

C, CON VẬT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*