LỜI:

Có con chuột nhắt nó chạy lăng xăng
Mắt nó láo liêng ngó nghiêng ngó dọc
Có con chuột nhắt nó chạy lăng xăng
Ăn vụng suốt ngày là thật đáng chê
Lêu lêu chú chuột nhắt chít chít
Lêu lêu chú chuột nhắt chít chít
Chăm làm không nên lười.

Video

Category:

C, CON VẬT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*